Turkish Arabic English

Hava Durumu

ANKARA

12. ETAP EKONOMİK YATIRIMLAR TEBLİĞİ YAYIMLANDI

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/22)

      Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)  13 Eylül 2017  tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı

      (1) Ekonomik yatırım konuları ve  yatırım tutarı

a) Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 2.000.000 TL

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha, 2.000.000 TL

c) Soğuk hava deposu, 2.000.000 TL

ç) Çelik silo, 2.000.000 TL

d) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,   2.000.000 TL

e) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, 2.000.000 TL.

f) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri, 1.500.000 TL.

g) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları. 500.000 TL.

          1- Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, balıkçı barınakları ile birlikte iç sularda, denizlerde ve havuzlarda yetiştiricilik yapan işletmeler için buzlama makinesi, balık nakil tankı (Balık nakil tankı üretimi ile orantılı olmalı), kafes ve kafes ağı, balık boylama makinası, fish pump, tambur filtre, tekne üzerinde hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı.

         2- Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri,(tüm imalatlar TSE, yürürlükteki teknik mevzuata, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı işleri genel teknik şartnamesine uymalıdır,  kullanılacak yapı malzemesi sızdırmaz ve sülfata dayanıklı olmalıdır) ceviz hasat makinesi.

        3- Yaylacılar ve gezici arıcılar için çekilir tip güneş paneli, çekilir tip karavan, yaylacılar için çadır ahır ve ağıl, arıcılar için bal süzme, sır alma, bal dinlendirme.

        4- Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel (Bağımsız veya blok şeklinde tünel), meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriciliğine yönelik sera, faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü.

        5- Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo,

        6- Hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet kapasiteli taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma (sabit/hareketli), yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu,

         (2) Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı

 a) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1.750.000 Türk Lirası, üst limitini geçemez.

b) Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30.000 Türk Lirası'dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

c) Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

d) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

e) Proje toplam tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

 3)   Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler:

(1) Yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

(2) Kırsal ekonomik alt yapı konularından kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

(3) Tüm yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.

(4) Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ile bunların üst birlikleri,ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

(5) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

(6) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

4) Başvuru süresi :

Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren doksan gün içerisinde, (13 Eylül 2017 - 11 Aralık 2017) tarihleri arasında elektronik ağ üzerinden yapılır.

 5) Başvurulacak yerler:

       Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarim.gov.tr internet adresinden yaparlar.

      Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz Sayın Orhan ŞAHİN yatırımcılarımızın mağdur olmamaları için proje başvurularının süresi içerisinde eksiksiz olarak internet ortamında ONLİNE olarak yapmaları gerektiğini açıklamasında bulunmuştur

Tebliğ ve Uygulama Rehberi için Tıklayınız….

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız

TMO 2017 DÖNEMİ MISIR ALIM FİYAT VE POLİTİKALARINI AÇIKLADI

TMO 2017 DÖNEMİ MISIR ALIM FİYAT VE POLİTİKALARINI AÇIKLADI

TMO, 2017 dönemi mısır alım fiyat ve politikalarını kamuoyu açıklaması ile duyurmuştur. TMO'nun kamuoyu açıklaması:

KAMUOYU AÇIKLAMASI 
2017 DÖNEMİ MISIR ALIM FİYAT VE POLİTİKALARI

            2017 yılı mısır üretiminin geçen yıla göre % 8 azalışla 5,9 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

           
Ülkemizde I. ürün mısır hasadı 4 Ağustos'ta başlamış, bugün itibarıyla %50 seviyelerine ulaşmıştır.

            TMO, 7 Ağustos 2017 itibarıyla üreticilere depolama ve finansman imkânı sağlamak amacıyla emanet alımlara başlamış olup bugüne kadar 102 bin ton mısır alımı gerçekleştirmiştir.

            TMO mısır alım fiyatı 19 Eylül 2017 itibarıyla 760 TL/ton olarak açıklanmıştır. 

           
TMO, 222 alım noktasına ilave olarak kapasitesi 1 milyon 400 bin tonu bulan 30 lisanslı depo işletmesinde de alım yapmaktadır.

            Üreticilerimiz sözleşme imzalanan lisanslı depolarda;

            Mısırını hızlı bir şekilde teslim edebilecek,

  • % 2 stopaj ve SGK kesintisinden muaf tutulacak,
  • Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin % 75'ine kadar kredi kullanabilecek, kredi faizinin % 50'si devlet tarafından karşılanacaktır.

            Bu avantajlarla beraber peşin ödeme yapılması da dikkate alındığında üreticilerimizin lisanslı depolara mısır teslim etmeleri menfaatlerine olacaktır.

Bu yıl TMO tarafından mısır alımlarında izlenecek politikalar şunlardır:

            TMO iş yerlerine veya sözleşme imzalanan lisanslı depolara mısır bırakan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır.

            Mısırını TMO işyerlerine teslim eden üreticiler 29.09.2017 tarihine kadar depo kira ücreti vermeden mısırını geri çekebilecek, açıklanan fiyatla TMO'ya satabilecek veya emanette bırakabilecektir.

            Mısırını sözleşme imzalanan lisanslı depolara teslim eden üreticiler ise 29.09.2017 tarihine kadar mısırı TMO'ya satmaları durumunda depo kira ücreti Kurumumuz tarafından karşılanacaktır.

            Mısırını anlaşmalı bankalardan alınan banka kartı ile teslim eden üreticilere ödemeler 20 gün içerisinde, banka kartı ile teslim etmeyenlere ise 30 gün içerisinde yapılacaktır. Sözleşme imzalanan lisanslı depolara mısır teslim eden üreticiler ise mısırını TMO'ya satmaları halinde ödemeler peşin olarak yapılacaktır.

            Tüccar ve şirketlerden (ÇKS Belgesi olmayanlardan) 31 Aralık 2017 tarihine kadar emanet alım yapılacaktır. Tüccar ve şirketler talepleri hâlinde TMO depolarında bulunan emanet mısırlarını 31 Mayıs 2018 tarihine kadar TMO'ya satabileceklerdir

            TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecektir.

            Randevular internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi şube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden de alınabilecektir

            Ürününü TMO depolarına emanete bırakan üreticiler makbuz senedini kullanarak TMO'dan            % 30avans alabilecektir.

            Üretici ve tüccarlar, emanete bırakılan mısır için TMO'nun anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabileceklerdir. Makbuz senedi karşılığı kredi kullananların kredi faizinin % 25'i TMO tarafından ödenecektir.

TMO'ya mısır teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için;

ÇKS bilgilerini güncellemeleri,

Randevularını mutlaka almaları,

Ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri,

Anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri gerekmektedir.

Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz.

Ticaret İl Müdürü Borsamızı Ziyaret Etti

Ticaret İl Müdürü Borsamızı Ziyaret Etti

Tokat Ticaret İl Müdürü Ali Osman SAKAR  Başkan BORA'yı ziyaret etti. Ziyaret, Yönetim Kurulu Başkanımız Lütfi BORA'nın makamında gerçekleşti.

 

2017 Yılı Hayvancılığın Desteklenmesi Tebliği Yayınlandı

2017 Yılı Hayvancılığın Desteklenmesi Tebliği Yayınlandı

  

         Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (2017/10465) ve uygulama esasları tebliği (2017/32) ile 2017 yılı hayvancılık desteklemeleri resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetiştirici bölgesi olarak belirlenen illerde 20 baş ile 200 baş arasında kombine ve etçi ırklar ile yapılacak düve alımlarına %30 hibe uygulaması yapılacaktır. Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimizin 11.09.2017 - 10.10.2017 tarihleri arasında il/ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Destekleme kapsamında; Simental, Kırmızı/siyah angus, Hereford, Limuzin, Şarole, ve Belçika mavisi ırklarında yapılacak düve alımları yatırımlarına uygulanacağını" belirtmiştir.

 Uygulama Rehberi için Tıklayınız...

TOKAT TİCARET BORSASI AKREDİTASYON DENETİMLERİNDEN GEÇTİ

TOKAT TİCARET BORSASI AKREDİTASYON DENETİMLERİNDEN GEÇTİ

                 Tokat Ticaret Borsası 5 yıldızlı hizmet veren borsa unvanını geçirdiği akreditasyon denetimleri sonrasında yeniden belgelemeye hak kazandı. Borsa hizmet binasında gerçekleşen denetimleri başarıyla atlatan Tokat Ticaret Borsası, Akreditasyon Belgesi yeniledi. Ankara'dan gelen bağımsız denetçiler vasıtasıyla gerçekleştirilen denetimlerin 1 gün sürdüğünü söyleyen Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora, bu süre içerisinde 4 yıllık sürede kurumları tarafından yapılan tüm faaliyetlerin ve çalışmaların yerinde tetkik edildiğini söyledi. Başkan Bora: "Denetim süresince Kalite Yönetim Sistemi Kapsamındaki çalışmaları ve uygulamaları yerinde incelendi. Türk Loydu Başdenetçisi Serkan Şahin Bey tarafından yapılan denetimler sonrasında nihai karar belgelendirme kuruluşunca önümüzdeki süreçte onaylanacak. Malum olduğu üzere Akreditasyon Sistemi üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından önemle takip ediliyor ve isteniyor. Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da tabiriyle bu belgeye sahip olan oda ve borsalar 5 yıldızlı hizmet veren oda borsalar olarak nitelendiriliyor. Bu belge Borsamızı Avrupa standartlarının üstünde hizmet veriyor olan oda ve borsalarımız arasında olduğumuzun ispati. Bu başarıda özveriyle görevlerini yerine getiren ve yardımcı olan tüm borsa personelimizin emeği var. Hepsine teşekkür ediyor, üyelerimize daha kaliteli hizmet sunmayı şiar edinen bir yönetim anlayışına sahip olduğumuzu bir kez daha yinelemek istiyorum" dedi

akreditasyon1
akreditasyon22