Hava Durumu

ANKARA

İLANEN DUYURULUR

T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

Tokat Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından

- İLAN OLUNUR –

2022 Ekim ayı içerisinde yapılacak olan Tokat Ticaret Borsası Meclis Üyeliği seçimlerine ilişkin 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve bu kanunla birlikte uygulanmakta olan yönetmelik hükümlerine göre aşağıda belirtilen konuların açıklanmasına gerek görülmüştür.

 

A – SEÇİM GÜNLERİ

1- Tokat Ticaret Borsası Meclis Üyeliği seçimleri Yeşilırmak Mah. Vali Zekai Gümüşdiş Bulv. Muratdağı Plaza No:9 Kat:3 Merkez TOKAT adresinde 01.10.2022 tarihinde Cumartesi günü yapılacak olup, oy verme işlemi Saat 09:00 ‘da başlayıp 17:00’ da sona erecektir.

2- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu üyeleri seçimleri Yeşilırmak Mah. Vali Zekai Gümüşdiş Bulv. Muratdağı Plaza No:9 Kat:3 Merkez TOKAT adresinde 08.10.2022 tarihinde Cumartesi günü yapılacak olup, oy verme işlemi Saat 09:00 ‘da başlayıp 15:00’ da sona erecektir. Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday arasında aynı usulle ikinci tur seçim 15:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

B – KESİNLEŞEN LİSTELERİN İLANI

1- Bakanlık ve Birlik bünyesinde ortak veri tabanında tutulan seçme ve seçilmeye haiz üyeler ile yalnız seçme hakkına haiz üyeleri gösterir kesinleşen listeler ile seçimlerle ilgili diğer hususlar 23.09.2022 tarihinde Cuma günü Saat 08:00’da Ticaret Borsası Hizmet Binası İlan yerinde askıya çıkartılıp, 27.09.2022 tarihinde Salı günü Saat 17:00’da askıdan indirilecektir.

C – OY VERME İŞLEMİ

1- Oylar, oy verenin kimliğinin Oda veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üyeler oy kullanamayacaktır.

2- Seçmenlerin oy pusulalarını gizli olarak yazmaları veya hazır ve basılı oy pusulalarını zarfa koymaları için, kendilerine kapalı oy verme yeri gösterilir. Oy pusulalarının bu kapalı yerde zarfa konulması mecburidir.

3- Oy pusulalarında asil ve yedek üyeliğe seçilecek olanlar ayrı ayrı gösterilir. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez. Seçmenin oy hakkını sınırlayıcı hiçbir tedbir alınamayacağı gibi, mükellefiyet de yüklenemez. Bir seçmen kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez.

4- Zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen, ya da açıkta oy kullanmak isteyen seçmenden zarf seçim sandık kurulunca geri alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, durum tutanakla tespit olunur.

5- Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin veya sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir.

6- Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcilerinin sicil tasdiknamesi ile oy kullanması aşağıdaki usullere uygun olarak yapılır:

 • Tüzel kişi ve bunların şubelerinin gerçek kişi temsilcisi tarafından oy kullanma işlemi sırasında, temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduğunu gösterir sicil tasdiknamesinin aslı ibraz edilerek fotokopisi seçim sandık kurulu başkanına verilir.
 • Sicil tasdiknamesinde münferiden yetkili kılınanlardan ilk başvurana oy kullandırılır.
 • Sicil tasdiknamesinde müştereken temsil yetkisi verilmiş olması halinde, müştereken yetkilendirilen temsilciler tarafından imzalanmış ve aralarından oy kullanacak temsilciyi gösterir dilekçe sandık kurulu başkanına verilir.

7- Gerçek kişilerin gerek kendi adlarına ve gerekse tüzel kişi temsilcisi sıfatıyla bir başkasına vekâleten oy kullandırmaları mümkün değildir.

 D – OY PUSULALARI

1- Tüzel kişiler, Meclis üyeliği seçimlerine Tüzel Kişi olarak katılacaktır. Bu nedenle, oy pusulalarında meclis üyeliği için tüzel kişinin sadece unvanının yazılması zorunludur. Meclis üyeliği seçimleri hariç yapılacak diğer seçimlerde seçilen tüzel kişi değil, tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişi olacaktır. Bu nedenle, Meclis üyeliği seçimlerinde oy pusulalarına tüzel kişinin unvanı, diğer seçimlerde ise oy pusulasına tüzel kişi temsilcisi gerçek kişinin adının yazılması gerekmektedir. Tüzel kişi unvanı yerine temsilci adının yazıldığı oy pusulaları ya da oy pusulasındaki isimler iptal edilir.

2- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin aynı oy pusulası ile seçilmeleri zorunludur. Bu seçimde kullanılacak oy pusulalarına, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin isimlerinin birlikte yazılması gereklidir. Kanunun 96 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca yönetim kurulu başkanı yedeği seçimi yapılmaz.

3- Disiplin Kurulu üyeliği seçiminde kullanılacak oy pusulalarına, tüzel kişinin unvanı ile tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişinin isminin birlikte yazılması zorunludur. Oy pusulasında sadece tüzel kişinin unvanının veya sadece tüzel kişi temsilcisi gerçek kişinin adının belirtilmiş olması halinde bu oylar geçersiz sayılır.

4- Genel Kurul asil ve yedek delegeleri, meclise seçilenler arasından, disiplin kurulunun asil ve yedek üyeleri ise oda ve borsaya kayıtlı üyeler arasından meclis tarafından seçilir.

5- Meclis başkanı ve yardımcıları yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeliğine seçilemezler.

E – SEÇME VE SEÇİLME YETERLİLİĞİ

Oda ve borsa organ seçimlerine Seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için;

 1. a) Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olmak,
 2. b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olmak,
 3. c) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisine sahip olmak,
 4. d) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,
 5. e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,
 6. f) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunmak,
 7. g) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunmak,
 8. h) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunmak,

Oda ve borsa organlarına Seçilebilmek için;

 1. a) Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı olmak
 2. b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,
 3. c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,
 4. d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,
 5. e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,
 6. f) Ticarî ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,

Oda ve borsalarda seçilme hakkının kullanılabilmesi için; ticaret şirketlerinde gerçek kişi temsilcinin şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması ile gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması gerekmekte olup, bu durumun da seçimden en az altı ay öncesini kapsaması gerekmektedir. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

H – DİĞER HUSUSLAR

1- Meclis üyeliğine seçilen tüzel kişiler, meclis üyeliği seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren bir (1) gün içinde meclis üyeliğinde tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin ismini oda veya borsaya bildirmek zorundadır. Bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde, meclis üyeliği seçimlerinde oy kullanan tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisi, yönetim kurulu başkan ve üyeliği seçiminde oy kullanamaz.

2- Yönetim Kurulu başkanlığı seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday arasında, aynı usulle ikinci tur seçimi yapılır. İkinci turda da oyların eşit çıkması halinde ise kura usulüne başvurulur.

3- Münfesih şirketler oda ve borsa organ seçimlerinde seçilemez ve oy kullanamaz.

4- Seçimler sırasında Seçim Sandık Kurulu Başkanı veya üyelerine karşı suç işleyenler, Devlet Memurlarına karşı suç işlemiş gibi cezalandırılacağından bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem taşımaktadır.

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR